6 Wrzesień 2019

Grupa OT Logistics po pierwszym półroczu zwiększyła porównywalny wynik EBITDA o 29% r/r oraz poprawiła wyniki netto najważniejszych segmentów działalności

Więcej

Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pn. „Doposażenie intermodalnego terminala ro-ro w Gdyni przez OT Port Gdynia Sp. z o.o.”.